Privacyverklaring

Uw privacy is van groot belang voor Amstam B.V. (“wij” of “ons”). In de onderhavige privacyverklaring informeren wij u dan ook over de wijze waarop wij omgaan met data/gegevens van derden waaronder begrepen uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de door ons aangeboden diensten.
In het kader van de Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden wij als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt. Onze contactgegevens inclusief het e-mailadres waarop wij bereikbaar zijn voor privacy gerelateerde vragen, treft u hieronder aan:

Amstam B.V.
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
Nederland
office@amstam.com

Van wie verzamelen wij welke persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiële) huurders. Ook verzamelen we gegevens van werknemers (waaronder sollicitanten), leveranciers en zakelijke relaties, waaronder aannemers en beleggers. Van deze betrokkenen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • overige (contact)gegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens).

Naast deze NAW-gegevens en de overige (contact)gegevens kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen, zoals hierna per betrokkene is beschreven.
Van (potentiële) huurders kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • bankrekening- en BTW nummer;
 • andere gegevens die uit openbare bron zijn verkregen.

Van werknemers en sollicitanten kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • gegevens met betrekking tot gezondheid in het geval van ziekmelding (alleen van werknemers);
 • bankrekeningnummer en gegevens reiskosten (afstand woon-werkverkeer);
 • nationaliteit, geboortedatum;
 • beschikbaarheid, CV en arbeidsverleden, opleidingshistorie (kopieën diploma’s, certificaten, getuigschriften), motivatiebrief;
 • referenties, gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is, aantekeningen sollicitatiegesprekken en schriftelijke communicatie met sollicitant. Van leveranciers kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:
 • gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen, waaronder het bankrekeningnummer;
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

Wij kunnen de volgende contactgegevens verzamelen van zakelijke relaties, waaronder aannemers en beleggers:

 • bankrekening- en BTW nummers;
 • andere gegevens die uit openbare bron zijn verkregen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken de hierboven genoemde persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen voor de volgende doeleinden:

 • zodat wij onze verplichtingen kunnen nakomen die volgen uit een met u gesloten overeenkomst;
 • voor onze administratie;
 • om contact met u te houden en om met u te communiceren; waaronder eveneens begrepen communicatie voor marketing en daaraan gerelateerde activiteiten zoals het verzenden van nieuwsbrieven;
 • voor het behandelen van uw sollicitatie;
 • voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
 • voor het laten uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle;
 • om u toegang tot onze website te verschaffen en ten behoeve van de beveiliging van onze website;
 • voor de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.

Op basis van welke grondslagen worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • een gerechtvaardigd belang;
 • uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij deze afzonderlijk aan u vragen. De toestemming kunt u altijd weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming betekent niet dat de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming onrechtmatig is.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleneinden in combinatie met een of meerdere hierboven genoemde grondslagen.
De persoonsgegevens die u in het kader van uw sollicitatie aan ons verstrekt worden gedurende de sollicitatieprocedure bewaard. Na afloop van de procedure worden deze persoonsgegevens binnen vier weken vernietigd, indien u niet in dienst treedt of de opdracht niet aan u wordt verstrekt.
Daarnaast bewaren wij uw gegevens om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen, zoals het gedurende zeven jaar bewaren van bepaalde boekhoudgegevens die benodigd zijn om aan onze fiscale bewaarplicht te voldoen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij noodzakelijk voor de goede uitvoering van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleneinden en grondslagen waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, dragen wij er zorg voor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met medewerkers van Amstam op “need to know”-basis en andere partijen, indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.
Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zullen wij erop toezien dat deze doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract.

Beveiligingsmaatregelen
Wij vinden het erg belangrijk dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Wij zorgen er dan ook voor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens zoveel als mogelijk te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Helaas is het verzenden van informatie via internet nooit helemaal veilig. Ondanks dat wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen en veilig te houden, kunnen wij niet garanderen dat het verzenden van persoonsgegevens naar onze website geheel veilig is. Het versturen van uw persoonsgegevens naar ons geschiedt dan ook op eigen risico.
Voor verzending van gegevens door ons naar u en derden wordt door ons gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw gegevens over het internet te verzenden. Mocht u meer vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of het vermoeden hebben dat er aanwijzingen van misbruik zijn dan kunt u een e-mail sturen naar office@amstam.com.
Wij zullen uw bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden en indien nodig gepaste maatregelen nemen.

Cookies en websitebezoek
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via onze website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en worden uitgelezen als u onze website gebruikt. Hieronder vindt u uitleg over de cookies die onze website gebruikt.

Analytische cookies
Om goed in staat te zijn om onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoekers en u een prettige website-ervaring te bieden, maken wij gebruik van analytische cookies.
Wij gebruiken Google Analytics van Google Inc. (“Google”). Via Google Analytics krijgen we inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het gaat daarbij om gebruikersstatistieken zoals het aantal verschillende bezoekers, de pagina’s die veel bezocht worden en de gemiddelde duur van een bezoek. We volgen hierbij de Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat we Google hebben geïnstrueerd om de laatste drie cijfers van uw IP-adres te verwijderen (zodat het moeilijk is om het IP-adres te herleiden tot een specifieke bezoeker) en dat we de standaardinstellingen om data met Google te delen, hebben uitgeschakeld.
Daarnaast hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. De beperkte informatie die door het gebruik van Google Analytics wordt gedeeld met Google, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU/US Privacy Shield, waardoor een passend Beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Verwijderen van cookies
Via uw browserinstellingen kunt u de cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop kan per browser verschillen. Zie voor Google Chrome deze link en voor Internet Explorer deze link hoe u de verschillende type cookies kunt verwijderen. Ook kunt u, indien u niet wil dat Google Analytics- gegevens door Google worden verzameld en gebruikt, de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is onder: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Meer informatie over het verwijderen van cookies kunt u ook vinden bij de Consumentenbond.
Op onze website staan links naar social media vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop persoonsgegevens via deze platforms worden verwerkt en verwijzen naar de relevante privacyverklaringen van de betreffende social media.

Uw privacyrechten
U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Amstam:

 • het recht om te verzoeken of wij persoonsgegevens van u verwerken en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (recht op dataportabiliteit);
 • het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Economische Ruimte woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunt u per post of e-mail indienen via de contactgegevens die bovenaan deze Privacyverklaring zijn opgenomen. Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek u informeren of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom wij uw verzoek weigeren. Meer informatie over uw privacyrechten kunt u lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien u overweegt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, aarzel dan niet om eerst contact met ons op te nemen aangezien we eventuele klachten die u heeft, graag samen met u willen oplossen.

Websites van anderen
Soms verwijzen wij naar een andere website, bijvoorbeeld via een hyperlink. Als u op de link klikt, komt u op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over uw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Versie informatie
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 september 2021. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden via onze website en indien noodzakelijk per e-mail aan u worden gecommuniceerd. Wij raden u aan de via onze website gepubliceerde privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen.